sustainable energy solutions

SSE Suomen Säätöenergia Oy keskittyy uusiutuvaan bioenergiaan ja uusiutuvan sähkön joustavaan varastointiin. Hiilineutraalius tavoitteen ”nettonollan” saavuttaminen on entistä ajankohtaisempi kysymys. Tähän tuomme oman panoksemme. 

Suomen nettonollan saavuttaminen vuonna 2035 edellyttää teollisuuden raaka-aineissa ja raskaan liikenteen polttoaineissa siirtymää puhtaisiin ja uusiutuviin lähteisiin. Tässä energiapuulla ja tuulivoimalla on keskeinen rooli.

SSE Suomen Säätöenergia Oy:n strategian tavoitteena on löytää ilmastomuutosta hillitseviä teollisia ratkaisuja, joiden vaikutukset ovat mitattavissa jo 2020–luvun kuluessa.

 

Kehitämme laitosverkostoa jossa metsähake ja energiapuu esikäsitellään sekä jatkojalostetaan synteesikaasuksi. Laitoksissa tuotetaan myös tuulisähköllä elektrolyysivetyä. Näistä tuotetaan puhtaita raaka- ja polttoaineita teollisuudelle ja merenkulkuun. 

Liiketoiminta strategiamme perustuu vahvaan verkostoitumiseen. Nettonollan saavuttaminen on joukkue peliä, mutta yrityksien ja yhteiskunnan toimet ratkaisevat. Yrittäjä ota rohkeasti yhteyttä.

 

Biometanoli - osa puhdasta vetytaloutta

Elektrolyysivedyn ja puubiomassan kaasuttamisen yhdistäminen on ensiarvoisen tärkeä hanke osana kansallista ja kansainvälistä uusiutuvaan ja puhtaaseen energiaan perustuvaa vetytaloutta.

Laitosteknologian ja laitoksien suunnitteluun ja valmistukseen on Suomessa vahvaa osaamista. Erityisesti kaasutusteknologian osalta Suomeen ovat sijoittuneet alan kansainväliset markkinajohtajat.

Suunnittelu ja laitoksien teollinen valmistus sekä laitoksien asennukset luovat vahvaa kysyntää konepaja- ja teknologiateollisuuteen. Laitoskonseptille on tunnistettu myös kansainvälistä kysyntää.

  • Teknologiassamme yhdistyvät elektrolyysivedyn ja korkean jalostusasteen synteesikaasun tuottaminen ja jatkojalostaminen puhtaaksi metanoliksi, joka toimii vedyn kantajana
  • Luomme uudenlaisen ratkaisun puhtaasti tuotetun sähkön varastoinnille ja jatkokäytölle
  • Tarjoamme uusituvan hiilineutraalin raaka-aineen kemianteollisuudelle
  • Edistämme siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa
  • Hyödynnämme laitosteknologiassa uudenlaisia ratkaisuja, joita ei Suomessa ole ennen otettu käyttöön

Hankkeet

SSE luo Järvi- ja Keski-Suomen alueille bioterminaalien verkostoa. Verkoston laitoksissa esikäsiteltyä puupohjaista biomassaa käytetään termiinisen kaasutuksen syötteenä. Kaasutuskaasu puhdistetaan ja näin muodostunut synteesikaasu voidaan hyödyntää säätövoiman tuotannossa tai jatkojalostaa.

Synteesikaasusta on mahdollisuus jatkojalostaa muun muassa biometanolia teollisuuden tarpeisiin ja sitä voidaan sekoittaa liikennepolttoaineisiin. Jatkojalostuksessa voidaan hyödyntää myös tuuli- ja aurinkovoimaloiden sähköllä tuotettu elektrolyysivety. Puupohjaisen biomassan kaasutus ja elektrolyysivedyn tuotanto integroidaan metanolisynteesiin. Integroinnin ansiosta biometanolin tuotantomäärä ja hyötysuhde kohoaa. Näin uusiutuva sähkö ja puupohjainen biomassa saadaan hyödynnettyä myös merenkulussa ja muovituotteiden valmistuksessa. Verkoston laitosten sijoittelussa huomioidaan myös prosessien hukkalämmön hyödyntäminen osana alueellista kaukolämmöntuotantoa tai laitoskohtaisessa lämmöntuotannossa.

SSE:n tiimillä on pitkäaikainen ja monipuolinen kokemus erilaisten projektien suunnittelusta ja toteuttamisesta, taaten vankan osaamisen suurten kansainvälisten yritysten projektien hallintaan ja kotimaan aluekehityshankkeiden ja projektitoimitusten onnistumisen. Tärkeänä osana tiimin osaamisessa on myös lainsäädäntötyön tuntemus ja ymmärrys regulaation yritystoimintaa ohjaavasta vaikutuksesta.

Yhtiön osakasyhtiöiden liiketoiminta käsittää maahantuontia, projektijohtamista ja liikkeenjohdollista konsultointia.

Suomen Säätöenergia Oy

Yhteystiedot

Ari Heinonen
liiketoimintajohtaja

+358 (0)500 573 217

ari.heinonen@saatoenergia.fi

Kaj Turunen
Hallituksen puheenjohtaja

+358 (0)50 512 0663

kaj.turunen@saatoenergia.fi

Pekka Kuokka
Talousjohtaja

+358 (0)40 540 5410

pekka.kuokka@saatoenergia.fi

Indrek Tiits
Myyntijohtaja

+372 58207270

indrek.tiits@saatoenergia.fi